Copyright © 2015Christoffersen Arkitekter maa ApSAll rights reserved

Projektforløb


Vi starter med en personlig samtale, hvor opgaven og omstændighederne drøftes, og tilbyder gerne et uforpligtende og gratis møde, hvor vi “ser hinanden an”.

Normalt tilbyder vi, efter at opgaven er defineret, at aftale et fast honorar.

En opgave deles almindeligvis i 3 faser. Du kan købe den/de faser, du måtte ønske.

START
Vi spørger meget grundigt til dine ønsker, og hjælper dig evt. på vej mod større afklarethed om dine præferencer.
Vi forklarer grundigt, hvad der venter forude i processen.

SKITSEPROJEKT
Vi skitserer indtil vi rammer, det du ønsker dig (tilført vores professionalisme), og ikke mindst stedets muligheder. Derfor er vores huse meget forskellige og personlige.
Vi lægger stor vægt på, at huset er spændende udefra, men også i lige så høj grad at indretningen fungerer i spændende rumsammenhænge og rumlig oplevelser.

Skitser udføres i 3D, så du kan se huset fra alle vinkler og evt. lege med materialer.

MYNDIGHEDSPROJEKT
Myndighedsprojektet (for villabyggeri og mindre erhverv) er i dag reduceret til, at man skal indsende situationsplan (husets beliggenhed på grunden), kloak samt facader, så kommunen kan vurdere om projektet er i overensstemmelse med planrammerne. For at kunne lave dette materiale, er vi nødt til at tegne ind i fase 3, så der ikke sker “overraskelser” til hinder for projektet. I øvrigt kræver kommunen (oftest) at projekt for energi, statik, tæthed, fugt mm. skal indsendes ved færdiggørelse af byggeriet. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at påbegynde Detailprojekt samtidig med Myndighedsprojektet.

DETAILPROJEKT
Detailprojektet er tegninger for tilbud og til at bygge efter.
Vi “skyder ikke gråspurve med kanoner”, forstået på den måde, at vi tegner hovedtegninger med en detaljeringsgrad så huset kan bygges; mens almindelige detaljer og gængse hånværksmæssige løsninger er ikke nødvendigvis tegnet/skrevet på. Der er altid materiale i et omfang, så der ikke er tvivl om udførelsen.
Ligeledes er beskrivelsen kortfattet med fokus på materiale-beskrivelsen frem for lovgivning og normer.
Omfanget af Detailprojektet vil naturligvis variere efter udbudsformen og f.eks. være større ved fagentreprise, fordi omfanget af de forskellige entrepriser skal defineres. Dvs. der laves særskilte aftaler med tømrer, murer osv. Hvorefter en byggeleder styrer byggepladsen.
Ved Hovedentreprise laves én aftale med hovedentreprenøren, som så styrer underentreprenørerne.

Skal du være selv- eller medbygger, kan omfang aftales, så du kun får de ydelser, du har behov for.

Omfang af deltagelse i indhentning af tilbud kan ligeledes aftales. Men vi fraråder på det bestemteste, at du selv forestår indhentning af tilbud og kontraktforhandling, hvis du ikke har erfaring med dette.

Tegnestuen er god til at skabe spændende huse under overholdelse af de økonomiske forudsætninger.

Vi er en mindre tegnestue hvor de personlige relationer vægtes højt. Den samme person deltager i alle faser af byggesagen.

Ring gerne for nærmere drøftelse.

SKITSEPROJEKT
Skitseforslaget fastlægger overordnet plandisponering med angivelse af hovedmål,
samt facade-idé og rumlig idé. Der udføres 3D tegninger som viser facader og grund samt rumlige forhold indvendigt. Samtidig kan forskellige materialer og farver afprøves.
Forhåndskontakt til myndighederne for præcisering af planlægningsmæssige forhold vedr. grundens udnyttelse.
Evt. principansøgning vedr. dispensationer afregnes efter medgået tid.

MYNDIGHEDSPROJEKT
Viderebearbejdning af skitseforslaget i en sådan grad, at alle principielle beslutninger er truffet.
Ansøgning om byggetilladelse.
Iht. Bygningsreglementet udarbejdes materiale vedrørende forhold omfattet af kap. 2 (Bebyggelsesregulerende Bestemmelser). Kommunen kan i byggetilladelsen stille krav om dokumentation for lydkrav, lufttæthed, fugtindhold, statik mm. Dette skal så indsendes inden ibrugtagningstilladelse kan udstedes, altså når byggeriet er færdigt. Derfor skal der med ingeniør forberedes energirapport samtidig med Myndighedsprojektet. Ingeniør vælges i fællesskab, men vi forestår samarbejdet.

DETAILPROJEKT
Detailprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser, samt for udbud og kontrahering med entreprenør.
Alle materialer og fast udstyr beskrives/tegnes.
Projekt udføres i Autocad. Filer overdrages Bygherren.

Udbud kan ske til fag-entreprenører eller til hovedentreprenører.
Du kan, hvis du har erfaring, selv forestå udbud og byggeledelse.

Under byggeriet:

PROJEKTOPFØLGNING
Ved projektopfølgningen vejledes entreprenøren ved eventuelle spørgsmål, og det påses, at udførelsen følger projektets intentioner. Honorar er inkluderet i Detailprojektet.

TILSYN
Tilsyn afregnes efter medgået tid og kan variere efter opgaven. Forventet omfang aftales naturligvis.

Medlem af DANSKE ARK.

Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, er foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder. DANSKE ARK’s formål er at varetage de rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige forhold og styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere.
Se www.danskeark.dk

Som medlem er vi underlagt foreningens vedtægter og etiske kodeks.

Arkitekt maa – medlem af akademisk arkitektforening – betyder, at arkitekten er uddannet på Arkitektskolen. Din garanti for at dine interesser varetages af en uddannet arkitekt.

Arkitekt er ikke en beskyttet titel og anvendes erhvervsmæssigt og i medierne i mange sammenhænge.